سطح اکسیژن خون

 
0 تومان

تب و دما سنج

 
154,000 تومان
 
205,700 تومان
 
4,730,000 تومان
 
6,500,000 تومان
 
6,000,000 تومان
 
12,000,000 تومان
 
242,000 تومان

فشار سنج

 
374,000 تومان
 
385,000 تومان
 
0 تومان
 
841,500 تومان
 
858,000 تومان
 
0 تومان
 
1,430,000 تومان

نبولایزر

 
907,500 تومان
 
1,046,100 تومان

ماساژور

 
790,000 تومان
 
968,000 تومان

بخور سرد

 
0 تومان
 
0 تومان

ترازو

 
685,000 تومان
 
495,000 تومان
 
795,000 تومان
 
0 تومان

ساعت و نمایشگر

 
728,000 تومان
 
459,000 تومان
 
474,000 تومان
 
1,210,000 تومان
 
600,000 تومان
 
1,045,000 تومان
 
863,000 تومان
 
515,000 تومان