همراه با خرید کالاها به شما امتیاز نیز تعلق میگیرد.

شما میتوانید امتیازهای خود را در خریدهای بعدی استفاده کنید.

یعنی بجای پرداخت پول میتوانید امتیاز پرداخت کنید.

در صفحه پرداخت امکان وارد کردن امتیاز وجود دارد.